תקנון חברה ואחריות

תקנות חברת וולקום טכנולוגיות בע"מ

תעודת אחריות - וולקום טכנולוגיות בע"מ
 
תנאים כלליים
• החזרת מוצרים תתאפשר בתקופת הזמן הנקובה בחוק, באריזה מקורית ללא סימני פתיחה ובתנאי שלא היה בהם שימוש כלשהו.
• אין החזרות של מפרטי מחשב שהורכבו במיוחד בשביל הלקוח.
• אין החזרות ו/או אחריות לתוכנות מחשב כלשהן לאחר רכישה והוצאתן מהחנות.
• במקרה של החזרת סחורה יחוייב הלקוח בדמי ביטול עסקה כרשום בחוק.
• ברכישת רכיבים ללא הרכבה האחריות הינה לכל רכיב ורכיב בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו.
• הלקוח מתבקש בזאת לבדוק תקינות חיצונית לפני עזיבת החנות.
 
האחריות
1.        חברת וולקום טכנולוגיות בע"מ (להלן-החברה) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה באתר האינטרנט של החברה ו/או חשבונית הקנייה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן. תקופת האחריות מתחילה מיום מסירת המוצר ללקוח.
2.        במוצרים עבורם ניתן שירות/אחריות ישירות ע"י היבואן יפנה הצרכן ישירות לנקודות השירות של היבואן. לא תהיה לחברה אחריות כלשהי עבור מוצרים אלו.
3.        בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר אשר לפי שיקול דעתה בלבד ימצא פגום ואשר נעשה בו שימוש סביר בתנאים רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו. האחריות במעבדת החברה בלבד.
4.        על אף האמור בסעיף 3 לעיל רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לזכות את הלקוח עבור מוצר לא תקין לפי מחיר הרכישה שלו בניכוי ירידת ערך / זמן השימוש במוצר.
5.        במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועיו (בטווח של 10%) למוצר הפגום, בתוך זמן סביר, תלוי בזמינות הפריט. החברה אינה מתחייבת לתת מוצר זהה למוצר הפגום.
6.        באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
7.        מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז, ע"י הלקוח או מי מטעמו, בצורה שתבטיח מניעת נזק ו/או וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. החברה לא תטפל במוצרים ללא הצגת העתק חשבונית רכישה. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע"י הלקוח.
8.        אחריות למוצרים שערכם נמוך מ-300 ש"ח היא לתקופה של 14 ימים אלא אם כן צויין אחרת.
9.     במחשבים אישיים (PC) האחריות אינה חלה על מקלדות, עכברים , מיקרופונים, מאווררים, אוזניות ורמקולים אלא אם צויין אחרת.
10.     למארזים האחריות מתייחסת לספק כוח בלבד.
11.     האחריות כפופה להגבלות ותנאיי היצרן / יבואן.

מקרים בהם לא תחול האחריות
12.     הסרת מדבקת האחריות/מספר סידורי של המוצר או קריעתה.
13.     במידה ולמוצר נזק פיזי נראה לעין.
14.     המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
15.     המוצר נפגע משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פקיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
16.     בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע"י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב /חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים.
17.     במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.
18.     מקור הפגיעה בתוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים.
19.     המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא.
20.     האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו.
21.     במידה ובוצע שינוי כל שהוא בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה. 

הגבלת אחריות
22.     החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפת בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
23.     אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
24.     אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
25.     מוצר שלגביו קיימת אחריות של יותר משנה, בתקופה של מעבר לשנה תחול אחריות מוגבלת. זמן הטיפול במוצר בתקופת האחריות המוגבלת יהיה עד 21 ימי עסקים. ערכו של המוצר יקבע לפי שיקלול של מחיר שוק ותקופת השימוש במוצר.
26.     אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
27.     אין החברה אחראית לחלקים של הלקוח שצורפו למחשב שהורכב במעבדות החברה.
 
מוצרים בשנה הרביעית שלהם זיכוי ע"ס 25% ממחיר קניה ובשנה החמישית והלאה 10%

    

 
תנאי תשלום:
 

כרטיס אשראי:
המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.
התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי.
התשלום בכרטיס אשראי יהיה בתשלום אחד אם לא בחרתם אחרת.
ניתן למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית לנציג שירות.
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים , עבור כל הזמנה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש.

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים:

הנך רשאי להחהחמישית והלאה 10%זיר את המוצרים שרכשת תוך 14 יום מיום קבלתם כשהם ארוזים באריזתם המקורית וללא פתיחה או שימוש.

עבור מוצרים אלה תקבל זיכוי כספי בהפחתה של 5 אחוז מערך המוצר או 100 שקלים הנמוך מביניהם כקבוע בחוק הגנת הצרכן.
תנאי ההחזרה הנ"ל חלים רק אם המוצר נבדק ע"י צוות וולקום טכנולוגיות בע"מ במעבדת החברה.
ביטול הזמנה ע"י הלקוח לאחר שההזמנה אושרה ע"י הלקוח והוזמנו רכיבים במיוחד, יחויב בדמי טיפול של 80 שקלים , אם קיימות הוצאות משלוח הם יתווספו לדמי טיפול.
החזרת מוצרים מעבר ל- 14 ימים או מוצרים אשר אריזתם נפתחה או נפגמה יזוכו על פי הערך היחסי ולשיקול דעתה הבלעדי של חברת וולקום טכנולוגיות בע"מ.

אריזה:
כלל הלקוחות : יש לשמור את קרטון האריזה של מסכי מחשב וטלוויזיות כולל קלקרים,  לכל תקופת האחריות ע"מ למנוע בעית אריזה בזמן שינוע למימוש אחריות.מוצר שנשלח לא בארזיה מקורית - אחריות האריזה על לקוח בלבד. אין ביטוח על מוצרים שלא נשלחו באריזה מקורית.
לקוחות שאינם גרים בקרבת מעבדת שירות ונעזרים במשלוחים לצורך אחריות : יש לשמור את קרטון מארז המחשב, כולל קלקרים, מינימום לשנה הראשונה, ע"מ למנוע בעית אריזה בזמן שינוי למימוש אחריות.

 

 

כמו כן אם בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו בציוד, שלא ע"י מעבדות החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב/חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. 
במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. 
מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים. 
המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא. 
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו